وضعيت مسلمانان در آمريكا

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
وضعيت مسلمانان در آمريكا
مسلمانان اگرچه يك گروه نسبتا تازه وارد به سرزمين آمريكا مي باشند، ليكن با توجه به اينكه اكثرا جزء قشرمرفه وتحصيل كرده دركشورهاي خود بوده و مي باشند درآمريكا ازموقعيت اجتماعي واقتصادي بالايي برخوردارمي باشند.

درعين حال آموزه هاي اسلامي وشاخصه هاي ارزشمند صداقت، امانت داري، پشتكار و.... باعث گرديده است كه مسلمانان بتوانند به راحتي دربافت جامعه آمريكا پذيرفته شوند. به عبارتي اقليت مسلمانان آمريكا دركل يك جامعه طبقه متوسط وبلحاظ علمي قشري تحصيل كرده وازنظراجتماعي مرفه وسعادتمند مي باشند.

دراين ميان يكي ازنكات ومسايل حائزاهميت درمورد مسلمانان آمريكا و به ويژه جوانان مسلمان زيرسن سي سال احياي اسلام وحساسيت آنها نسبت به مسلمانان درسطح جهان است. طبق اخيرترين آمارمنتشره 65 درصد ازجوانان مسلمان درآمريكا خود را ابتداء مسلمان وبعد آمريكايي مي دانند.

درارتباط با مسايل ومعضلات اجتماعي 54 درصد بطورعمموم ازوضعيت وموقعيت كلي آمريكا ناراضي اند. درعين حال بسياري ازمسلمانان درموازات با سايرآمريكايي ها ازسياست هاي خارجي اين كشور نيز ناراضي بوده ومعتقدند جنگ " عليه تروريسم " صرفا" يك تلاش و " بازي غيرمخلصانه " است. درهمين راستا اكثرمسلمانان آمريكا چيزي حدود 53 درصد احساس مي كنند كه زندگي آنها بعد از حادثه 11 سپتامبر مشكل تر شده است.

بسياري از مسلمانان چيزي بيش از 54 درصد ضمن ابرازنگراني ازتعصبات، جهالت و ناآگاهي هاي مردم آمريكا درمورد اسلام، معتقدند " جنگ عليه تروريسم " آمريكا بعلاوه اظهارات غيرمسئولانه برخي از مقامات عاليرتبه دولتي ونمايندگان كنگره وتبليغات هدف داربرخي از مراكز تاثيرگذار ازجمله هاليوود ورسانه هاي تصويري ونوشتاري درآمريكا باعث شده است تا آنها آماج شك وسوء ظن مردم عادي وهدفي براي حملات گروههاي افراطي گردند. اخرین نمونه هاي اين حملات، حمله هاي خرابكارانه به مراكز ومساجد وبه آتش كشيدن مساجد از جمله مسجد چاپلين درايالت ميسوري درماه مبارك رمضان سال جاری و انتشار فیلم موهن در یوتیوب مي باشد.

این حملات تحت عنوان پروژه اسلام هراسی تعریف می گردد.

 

جمعيت شناسي

موضوع جمعيت شناسي وآمارمسلمانان وبرآورد تعداد واقعي آنان درآمريكا همواره يك موضوع چالش برانگيز بوده ومي باشد. از آنجائيكه طبق قوانين ومقررات آمريكا دين ومذهب شهروندان درسرشماري ملي كه تقريبا" هرده سال يك بارصورت مي پذيرد منظورنمي گردد، داده ها دراين زمينه اغلب ناقص وراهكارهاي دست يابي به آماردقيق وصحيح ناكافي مي باشد.

يكي از راههاي تخميني نزديك به واقعيت جمعيت مسلمانان آمريكا استفاده از آمار موجود مهاجرين كشورهاي اسلامي، آمار مسلمانان متولد شده وتازه كيشان مسلمان درآمريكا وادغام آنان با يكديگراست. طبق آمار موجود تا دهه 1960 ميلادي آمارمهاجرين مسلمان به آمريكا رقم چندان قابل ملاحظه اي نمي باشد. ليكن از دهه 1960 الي 1980 تعداد مهاجرين كشورهاي اسلامي به اين كشور به سرعت افزايش يافته ودردهه هاي 1990، 2000 و 2010 با توجه مشكلات وجنگهاي موجود درخاورميانه وجهان اسلام رقم مهاجرين مسلمان به آمريكا به رقم قابل ملاحظه وچشم گيري تبديل شده است. درعين حال با توجه به اذعان صاحب نظران وكارشناسان جمعيت شناس وجامعه شناسان ديني، مذهبي و اجتماعي مبني براين واقعيت كه اسلام يكي ازسريع ترين اديان روبه رشد درغرب وبه ويژه آمريكا مي باشد، اگرآمار تازه كيشان مسلمان ومتولدين مسلمان(مسلمانان جزء پرجمعيت ترين خانوارها دراقليتها مي باشند) آمريكا را به آمارمهاجرين مسلمان به اين كشور بيفزايم خواهيم ديد كه تخمين برخي از سازمانهاي اسلامي كه معتقدند جمعيت مسلمانان آمريكا حداقل 7 الي 9 ميليون مي باشد درمقايسه با آمار 2 الي 3 ميليوني منتشره از سوي مركزآمار وسرشماري ايالات متحده آمريكا بيشتر به حقيقت و واقعيت نزديك است.

تا حدود نيم قرن پيش وقبل از پيروزي انقلاب اسلامي درايران كه به تعبير حضرت امام (ره) انفجارنوربود وباعث بيداري جهان اسلام گرديده وبه يكبارهمه معادلات وپيش فرض هاي سياسي، ديني، فرهنگي واجتماعي جهان را جابجا نمود، تصوراينكه روزي اسلام به يك ابرقدرت درنظام بين الملل تبديل گردد حتي درمخيله بسياري ازجمعيت شناسان، جامعه شناسان وصاحبنظران علوم سياسي درغرب هم نمي گنجيد.

شايد اگربگويیم ممكن است يكي ازدلايل عدم اعلام وآمارصحيح و واقعي مسلمانان درآمريكا ازسوي مقامات ومراكز آماري اين كشور ناشي ازهمين جابجايي وتغييرات معادلات جهاني دررابطه با اسلام باشد بي ربط نگفته باشيم. درهرحال با درنظرگرفتن اين مطلب كه جمعيت يهوديان درآمريكا 6 ميليون اعلام گرديده است، شايد اعلام واقعي جمعيت مسلمانان وتبديل آن به يك اقليت مذهبي پرجمعيت تراز يهوديان ضمن ناخوشايند بودن باعث تغييرات معادلات مشابه اي درآمريكا گردد.

 

تنوع مليتها وقوميت هادر مساجد آمریکا

جامعه مسلمانان آمريكا يقينا" يكي ازمتنوع ترین جوامع مذهبي درآمريكا مي باشد. هسته اصلي گروههاي تشكيل دهنده جامعه مسلمانان درآمريكا را مسلمانان جنوب آسيا ( پاكستاني ها، هندي ها، بنگلادشي ها وافغانها)، عرب زبانها (مصري، فلسطيني، لبناني، يمني ها و22 كشورعرب زبان ديگر) وآمريكايي هاي آفريقايي تبار تشکیل می دهند. اكثرمسجد روهاي كشورهاي جنوب آسيا وعرب زبانها ازمهاجريني هستند كه درسالهاي دهه 1960 و 1970 به آمريكا آمده اند. ودرحال حاضرنسل دومي هاي آنها برجسته ترين نقش را درجامعه مسلمانان آمريكا ايفاء مي كنند. تعداد نسبتا" زيادي ازآمريكايي هاي آفريقايي تبارنيز درهمين دودهه يعني سالهاي دهه 1960 و 1970 به اسلام گرويده اند. سايرگروههاي مهم عبارتند ازايراني ها كه غالبا" ازبعد از سال 1979 به آمريكا عزيمت نموده اند وهمچنين مهاجرین غرب آفريقايي ، سوماليايي ها وبوسنيايي ها كه اخيرا" به آمريكا آمده اند .

مساجد آمريكا منعكس كننده تنوع آمیختگی بسياري از ملیتها، اقوام و نژادهای مختلف مسلمان است. آنچه دراين رابطه حائز اهميت است اين است كه اين تنوع درمطالعات سال 2011 درمقايسه با مطالعات سال 2000 به مراتب بيشترشده است.

براساس مطالعات سال 2011 فقط 3 درصد مساجد درآمريكا به يك گروه قومي خاص اختصاص دارند. اين درحاليست كه اين رقم درسال 2000، بيش از 7 درصد بوده است.

طبق آمار سال 2011 فقط 16 درصد مساجد هستند كه 90 درصد يا بيشتر جمعيت شركت كننده درآنها به يك گروه قومي خاص اختصاص دارند. اين درحاليست كه اين رقم درسال 2000 بيش ار 24 درصد اعلام شده است.

شركت كنندگان دائمي بيش از 90درصد كل مساجد درآمريكا، آميخته اي ازعرب زبانها و مسلمانان كشورهاي جنوب آسيا هستند.

بخشي از شركت كنندگان دائمي درحداقل 81 درصد ازكل مساجد آمريكا را مسلمانان آمريكايي آفريقايي تبار تشكيل مي دهند.

درحاليكه روزهاي يكشنبه بزرگترين زمان افتراق وجدايي جامعه آمريكاست. روزجمعه وگردهمايي هاي اين روز يكي از متنوع ترين زمانها براي جامعه مسلمانان است. بدون شك بخش اعظم اين امر ناشي ازاين واقعيت است كه براساس آموزه هاي اسلامي " مسجد به خداتعلق دارد" ولذا مسلمانان برخلاف مسيحيان كه خود را صد درصد به يك كليساي خاص متعلق مي دانند وتاكيد دارند، مراسم عباديشان حتي به قيمت انجام ندادن دركليساي ديگري مگر كليساي خودشان برگزارنگردد، مسلمانان ممكن است به دلايل نزديكي محل سكونتشان نسبت به مسجد خاصي احساس تعلق كنند ليكن اين به هيچ وجه به اين معنا نيست كه احساسشان نسبت به سايرمساجد كمترباشد. ولذا به ويژه درروزهاي جمعه وبه هنگام اداي فريضه نمازجمعه، برخلاف روزيكشنبه مسيحيان، مسلمانان به محض شنيدن صدای اذان فارغ ازاينكه به چه مسجدي تعلق داشته ويا نداشته باشند درنزديك ترين مساجد به محل كار ويا فعاليت هاي اجتماعيشان حضوربهم مي رسانند.

درعين حال غالب شركت كنندگان درسه چهارم مساجد درآمريكا آمیخته ای از گروههاي قومي كشورهاي جنوب آسيا، عرب زبانها ويا آمريكايي هاي آفريقايي تبارمي باشند.

دراينجا ضمن اشاره به كاهش جزيي مساجد آمريكايي هاي آفريقايي تبار، لازم به ذكراست كه بخشي ازاين كاهش ناشي ازافزايش تنوع مسلمان درمساجد وبه نحوي ذوب شدن بيشتر مسلمانان آمريكايي آفريقايي تبار دراين مساجد است.

 

ديدگاه هاي سياسي

مسلمانان درمقايسه با سايرمهاجرين كشورهاي ديگر سياسي ترند.

لوئيس لوگو Luis Lugo سرپرست بخش " مذهب وزندگي عمومي " مركزپيو Pew ضمن شبيه دانستن مسلمانان آمريكايي به سايرمردم آمريكا واينكه مسلمانان آمريكا مسلمان ومومن بودن وزندگي دريك جامعه مردن را درتضاد باهم نمي دانند، بطوركلي ديدگاه سياسي مسلمانان آمريكا نسبت به مسئله جنگ عراق، افغانستان ودركل جنگ عليه تروريسم را بسيارمنفي ترازجامعه آمريكا مي داند.

وي ضمن اشاره به ديدگاه جوانان زيرسن سي سال مسلمان آمريكايي واينكه بيش از يك چهارم آنها حملات وانفجارهاي انتحاري با انگيزه دفاع از اسلام را توجيه پذيرمي دانند، نسبت به اين امر ابراز نگراني مي كند.

اندرو كوهوت Andrew Kohut سرپرست مركز تحقيقاتي " پيو" Pew

نيز ضمن دغدغه انگيزخواندن ايدئولوژي " هدف وسيله را توجيه مي كند " مي افزايد اينكه 26 درصد ازجوانان مسلمان آمريكايي اين ايدئولوژي را تائيد مي كنند مي تواند درد سرآفرين باشد.

 

آزاديهاي عقيدتي

پس از حادثه 11 سپتامبر و سیاست های نئو کانی جورج بوش مسلمانان سختی ها و توهین ها و رنج های فراوانی را تحمل کردند. مسايل سياسي موجود وتندرويهاي تبعيض آميز برخي از گروههاي افراطي وافراطيون تندرو مسيحي، ونيومحافظه كاران دولتي وعملكرد آنان دررابطه با مسلمانان دراين كشور، مسلمان بودن ومسلمان زيستن درآمريكا را سخت نمود . انچه به نام ازادی عقیده یا تفکر در امریکا صحبت می شد در خصوص اسلام و مسلمانان زیر سوال رفت و حتی قران سوزی و اهانت به مقدسات در دستور کار قرار گرفت . اگر چه در طول چند سال اخیر از زبانه های ان کاسته شد اما هنوز اثار تبعیض مذهبی در خصوص مسلمانان مشاهده می گردد.

نسل اولي هاي مسلمانان مهاجربه آمريكا به دليل عدم شناخت از قوانين وآزاديهاي مدني مندرج درقانون اساسي ايالات متحده وترس از اخراج ومسايلي ازاين قبيل بيش ازهرچيز جانب محافظه كاري را پيشه كردند. ليكن اين امر بدون هرگونه غلوي در رابطه با تاثيرات انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني مبني بربيداري جهاني مسلمانان ومستضعفان وشكستن بسياري ازطاغوتها وبرهم زدن بسياري ازمعادلات دررابطه با بزرگ بيني وبزرگ نمايي آمريكا درميان جوانان مسلمان آمريكا بسيار متفاوت از نسل اولي ها وپيشينيان مهاجرشان به آمريكا مي باشد.

طبق آمارهاي موجود مسلمانان جوان آمريكايي (زيرسن سي سال) بيشتراز بزرگترهايشان داراي حس مذهبي قوي مي باشند. آنها بيشتر دوست دارند خود را مسلمان بدانند تا آمريكايي. به عبارتي آنها بيش از پدران ومادران وبزرگترهايشان به هويت اسلامي افتخار ونسبت به آن پافشاري مي كنند تا هويت ملي (آمريكايي) خود.

بنابراخرین آمار منتشره ونظرسنجي صورت گرفته توسط مركز تحقيقاتي " پيو"، 65 درصد گروههاي سني سي سال وكمترمسلمانان دلشان اول با اسلام است وبعد با موطنشان (آمريكا).

به عبارتي قبل ازهرچيز خود را مسلمان مي دانند تا آمريكايي. اين درصد دركل جمعيت مسلمانان آمريكا به مراتب كمترو چيزي حدود 47 درصد اعلام گرديده است.

فعاليتها، مديريت وقدرت مساجد درآمريكا

 

 • نمودارونماي تعاملات مساجد درآمريكا طيف وسيع وگسترده اي ازفعاليتها را شامل مي شود.

- اداي نماز: در77 درصد ازمساجد آمريكا روزانه هرپنج نوبت نماز يوميه برگزارمي گردد.

- مطالعات اسلامي: 83 درصد ازمساجد آمريكا داراي كلاسهاي مطالعات اسلامي مي باشند.

- فعاليت هاي گروهي واجتماعي: در 93 درصد ازمساجد آمريكا علاوه بربرگزاری نمازهای یومیه برنامه های گردهمايي واجتماعات مذهبي وفرهنگي برگزارمي نمايند.

- فعاليت هاي تقريب المذاهب: 79 درصد ازمساجد آمريكا داراي فعاليتها وتعاملات بين اديان ومذاهب مي باشند.

- برنامه هاي تبليغي وجلب وجذب : 63 درصد ازمساجد آمريكا در12 ماه گذشته به منظور پاسخ گويي به پرسشهاي غير مسلمانان برنامه هايي ویژه دربهای باز داشته اند.

- خدمات اجتماعي : 44 درصد مساجد دارای برنامه هاي خدمات اجتماعی به جامعه می باشند. ضمنا" دربرنامه های مربوط به اموربرقراری عدالت اجتماعي نیزفعال می باشند.

- مدارس تمام وقت : مدارس تمام وقت اسلامي دردهه گذشته ازرشد قابل توجهي برخوردار بوده اند. براساس اعلام مطالعات صورت گرفته درسال 2011 ، 32 درصد از مدارس تمام وقت اسلامي درآمريكا دوره های كودكستان تا كلاس دوازدهم و 31 درصد دوره های كودكستان تا كلاس نهم دایرنموده اند. اين درحاليست كه اين ارقام درسال 2000 به ترتيب 13 و 6 درصد اعلام شده اند.

تاثیرنوسان آرای مسلمانان

فرید سینزایی Farid Senzai درمقاله ای درنیویورک تایمز درارتباط با تاثیرآراء مسلمانان درانتخابات آتی ریاست جمهوری درایالات متحده آمریکا می نویسد با نزدیک وداغ تر شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری 2012 نامزدهای جمهوریخواه باتوجه به نتایج انتخابات میان دوره ای سال 2010 وسوسه شده اند تا بااستفاده ازتجربیات چند ساله تبلیغاتی کاندیدای اروپایی برای جلب وجذب آراء رای دهندگان حمله به اسلام را بطور جدی تری دردستورکارتبلیغاتی خود قراردهند.

مایکل اسکات مور Michael Scott Moore درمقاله ای درهمین زمینه درنوامبرسال گذشته می نویسد تعدادزیادی از 85 عضو جدید حزب جمهوریخواه درمجلس نمایندگان درواقع ازطریق هم صدایی وپیوستن به ارزشهای سیاسی جنبش حزب تی Tea Party واستفاده ازشعارهای ضد اسلامی موفق به راه یابی به مجلس گردیدند.

نویسنده مقاله ضمن اشاره به اظهارات ضد اسلامی وهشدارهای مکرر رهبران حزب جمهوریخواه و به ویژه نیوت گینگریچ Newt Gingrich وهرمن کین Herman Cain دو تن ازکاندیداهای جمهوریخواه درمبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درمورد مسلمانان می نویسد نیوت گینگریچ درسخنرانی اواخرسال گذشته خود درموسسه اینترپرایز ضمن هشدار نسبت به مسلمانان تاکید کرده است که مسلمانان درصددند تابا دست یابی ونفوذ دربدنه دولت قوانین شریعت را برآمریکا تحصیل نمایند.

وی معتقد است که نبض حرکتهای رو به جلو تروریسم درواقع شریعت است. او اعتقاد دارد که از بعد از انتخابات میان دوره ای سال 2010 به این طرف درنتیجه اظهارات ضد اسلامی برخی ازرهبران سیاسی به ویژه رهبران حزب جمهوری خواه خصومت ها برعلیه مسلمانان بیشترشده است.

فرید سینزایی با این مقدمه می نویسد علیرغم کاربرد موثر استراتژی ضد اسلامی درگذشته بنظرمی رسد استفاده از این استراتژی درانتخابات آتی ریاست جمهوری خالی از ریسک وخطرنباشد. وی ضمن اشاره به اظهارنظربسیاری از آگاهان سیاسی وجامعه شناسان فعال درزمینه انتخابات استدلال می کند به احتمال قوی نتیجه انتخابات سال 2012 دردروازه ایالت تعیین خواهد گردید. این دوازده ایالت, ایالاتی هستند که اقلیتها وازجمله مسلمانان درآنجا ازنقش حائزاهمیت وتعیین کننده برخوردار می باشند.

نامبرده درادامه می افزاید درست است که مسلمانان متنوع وفاقد یکپارچگی لازم بوده ودرکل درصد کمی از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند لیکن درمقایسه با سایر اقلیتهای مذهبی از رشد جمعیتی قابل ملاحظه تری برخوردارمی باشند. آنها درعین برخورداری از پیچیدگیهای سیاسی وفکری بطورفزاینده وقابل لمسی خود را درتعاملات سیاسی وارد نموده اند و لذا تمرکز آنها درایالتهای کلیدی دارای نوسانات آرائیی ازجمله میشیگان، اوهایو، ویرجینیا، پنسیلوانیا، فلوریدا، شیکاگو و..... می تواند درتعیین سرنوشت انتخابات موثرباشد.

نامبرده درادامه به منظور اثبات استدلالش به بررسی نگرش ونحوهء آراء مسلمانان وتاثیر درایالت فلوریدا پرداخته می افزاید نتیجه انتخابات سال های 2000 ، 2004، 2008 درایالت فلوریدا را چیزی کمتر از 2 درصد آراء کل آمریکا حل وفصل وتعیین نمود. درسال 2000 درواقع فقط چند صد رای سرنوشت نتیجه انتخابات جنجال برانگیز آمریکا را به نقع جورج بوش رقم زد.

تعداد آراء مسلمانان به جورج بوش درسال 2000، چیزی حدود 60 هزار رای برآورد شده است.این درحالی است که ازآن تاریخ تا کنون جمعیت مسلمانان درفلوریدا رشد حائز اهمیتی داشته است. تخمین زده شده است که تا کنون بیش از 30 هزار مسلمان درایالت فلوریدا جهت شرکت درانتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده باشند. از دست دادن یک چنین جمعیتی برای هریک از کاندیداها غیر قابل جبران است.

خصومت های لفظی نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری وافزایش اسلام هراسی ناشی ازحادثه 11 سپتامبر درواقع ضمن بسیج جامعه مسلمانان آمریکا گرایش آنها به تعاملات سیاسی را افزایش بخشیده است.

طبق نظرسنجی دولتی درایام انتخابات میان دوره ای بیش از 60 درصد از رای دهندگان ثبت نام شده مسلمانان درفلوریدا عملا" دررای گیری شرکت کرده وآراء خود را به صندوقها ریخته اند. نظرسنجی مذكور همچنان بیانگر این واقعیت است که دونفراز هرسه نفر مسلمانان آمریکایی خواهان وخواستار وحدت سیاسی بین مسلمانها بوده واحساس می کنند مسلمانها باید بطور بلوکه ودسته جمعی به یک حزب وکاندیدای خاص رای دهند.

 

نویسنده درپایان ودرنتیجه گیری کل می نویسد:

لفاظی های خصومت آمیز واسلام هراسی به عنوان یک تاکتیک، ممکن است دربرخی از نقاط کشور کاربرد داشته باشد، لیکن کاندیداها باید بدانند این تاکتیک ممکن اسـت آنها را به پرداخت هزینه های گزاف درمیدان نبرد درایالتهای حیاتی مجبورنماید.

اولین گام سیاستمداران هردو حزب اینست که به جای نادیده گرفتن، وبی توجهی به مسلمانان، دست آنها را بفشارند وبه آنها نزدیک شوند. دامن زدن وشعله ور نمودن دشمنی ها وخصومت علیه مسلمانان قطعا" یک تاکتیک پرمخاطره وپر ریسک است.

این استراتژی یک استراتژی کوته بینانه است وبه آسانی می تواند نتیجه معکوس بدهد. دریک جامعه کثرت گرا که یکی ازدستاوردهایش تحمل وآزادی مذهب است وازاین بابت به خود می بالد، تشویق اینگونه خصومتها نسبت به یک گروه خاص با معیارهای ارزشی آمریکا متناقض است.

" فرید سینزایی : مدیر پژوهش موسسه سیاستهای اجتماعی ودرك :

Institute for Social Policy and understanding می باشد. گزارش هفته گذشته این موسسه بیانگر این واقعیت است که اقلیتها در جامعه آمریکا به طرز فزاینده ای نقش تبیین کننده ای در سیاست های انتخاباتی این کشور پیدا کرده وممکن است درانتخابات امسال شگفتی بیافرینند.

 

یافته های اماری

.تعداد مسلمانان امریکا بر اساس امار سازمان های اسلامی امریکا 7 تا 9 میلیون نفربراورد شده است .

 • تعداد مساجد درآمريكا از 209/1 مسجد درسال 2000 به 106/2 مسجد درسال 2011 افزايش يافته است. اين رشد 74 درصدي بيانگررشد قابل ملاحظه اسلام درآمريكا مي باشد.
 • براساس اعلام اين مطالعه تعداد شركت كنندگان مسلمان دراعياد بزرگ اسلامي ازجمله نماز عيد فطراز 2 ميليون درسال 2000 به حدود بيش از 6/2 ميليون نفردرسال 2011 افزايش يافته است. شايد استفاده ازاين رقم افزايش براي تعيين افزايش رشد جمعيت مسلمانان كار كارشناسانه اي نباشد. ليكن مي توان تخمين زد جمعيت مسلمانان درفاصله سال 2000 تا 2011 حداقل چيزي حدود 1/1 الي 4/2 ميليون نفر افزايش رشد جمعيت داشته وبه مرز 7 ميليون رسيده باشد.
 • اكثريت قريب به اتفاق مساجد آمريكا درمناطق متروپوليتن(شهري) مي باشند ليكن اخيرا" به دلايل عديده وازجمله ناهنجاري هاي شهر نشيني به ويژه درشهرهاي بزرگ، تراكم جمعيت به خاطرراحتي، امنيت وهزينه كمترزندگي به حومه هاي شهر انتقال يافته است. لذا برهمين اساس رشد مساجد درشهرها كاهش ودرمقابل درحومه شهرها افزايش يافته است. رشد تاسيس مساجد درحومه شهرها از 16 درصد درسال 2000 به 28 درصد درسال 2011 رسيده است.
 • براساس اعلام تحقيقات مذکور بافت مليتي، فرهنگي، نژادي و ... مساجد ازهرزمان ديگر متنوع گرديده است. شايد بتوان گفت فقط 3 درصد مساجد تنها به يك گروه، قوم، نژاد ويا مليت خاص تعلق داشته باشند. دركل بيشتر افراد مسجد رو كمافي السابق از مليتهاي جنوب آسيا، عرب زبانها وآمريكايي هاي آفريقايي تبارمي باشند ليكن اخيرا" شمارقابل ملاحظه از ازمهاجرين جديد ازجمله سوماليايي ، غرب آفريقا وعراقي ها نيز به آنها پيوسته اند.
 • - افزايش تعداد مساجد شيعي نيز براساس اعلام اين گزارش به ويژه درچند دهه اخير چشمگيرمي باشد. طبق اعلام مطالعات مذکور 44 درصد كل مساجد شيعي ازبعد ازدهه 90 تاسيس گرديده اند.
 • - اكثر رهبران مساجد ( 56 درصد) رويكرد انعطاف پذيرانه تري را درآموزه ها وتفاسيرخود ازقرآن وسنت حضرت رسول (ص) اتخاذ كرده اند. 11 درصد كماكان رويكرد سنتي را ترجيح مي دهند. اين درحاليست كه فقط تعداد قلیلی، كمي بيش ازيك درصد دنباله رو آموزه هاي سلفي هستند.
 • - رهبران مساجد، دركل ازمشاركت مسلمانان درجامعه آمريكا حمايت مي كنند. بيش از 98 درصد موافق وخواهان تعامل بيشتر مسلمانان با نهادهاي اجتماعي آمريكايي و 91 درصد معتقدند مسلمانان بايد بيش از پيش درتعاملات سياسي مشاركت فعال نمايند.

اكثريت قريب به اتفاق رهبران مساجد دركل احساس نمي كنند كه جامعه آمريكا نسبت به اسلام ديدگاه خصمانه دارد. طبق نظرسنجي صورت گرفته درسال 2011 فقط 25 درصد از رهبران مساجد معتقدند رفتارجامعه آمريكا نسبت به اسلام خصمانه است. اين درحاليست كه درسال 2000 اكثر رهبران مساجد (54 درصد) ديدگاه جامعه آمريكا نسبت به اسلام را خصمانه مي دانستند.

******************************

تهیه و تدوین: رایزنی فرهنگی ایران در سازمان ملل متحد نیویورک

منبع: سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

اطلاعات بیشتر درباره گزینه‌های قالب‌بندی

کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.