وضعیت بحرانی لیبی چه شباهت هایی با یمن دارد؟
گرجستان به کدام سمت و سو می رود؟
آمریکا پس از تفوافق هسته ای با ایران، چه دیدگاهی نسبت به الفغانستان دارد؟ آیا این کشور همچنان حوزه نفوذ آمریکا به حساب می آید؟
دکتر مرجان بدیعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشست پژوهشکده مطالعات جهان اسلام گفت: آمریکا برای تحقق منافع خود در خاورمیانه به دنبال تقویت موقعیت و به قدرت رساندن جریان سلفی در کشورهای منطقه است.
حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. برای من تأسّف‌بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد، امّا واقعیّت این است که...
آمریکا آفریقا آسیا اروپا
 
X